2015-11-28

Vad är det för fel på marknadsföringen?

Vad är det för fel på marknadsföringen?

Marknadsföring består av en samling aktiviteter och tekniker för att kommunicera och distribuera produkter (varor och/eller tjänster). I marknadsföringskonceptet ingår allt från insamling av marknadsdata och påverkan av utbudets utformning till reklam liksom slutligen försäljning.
Kan marknadsföringen omfattas av någon allmän teori med möjlighet till ett mer vetenskapligt synsätt? Finns där någon förbisedd logik eller dolda principer att grunda denna på?

Grunden för en teori

En analys måste, logiskt sett, utgå från transaktionen, i mötet mellan säljarens pris och köparens värdering. Detta liknar en ekvation där erbjudandets prissatta egenskaper balanseras mot köparens värdering av dessa.
Villkoren för transaktionens dynamik i förhållandet mellan pris och värde ger principerna för marknadsföringen med självklar logik.
De här fem principerna förbises i konventionella definitioner och strukturer för marknadsföring.

1. Bara märkesprodukter

I marknadsföring är kommunikationen central för att kunna differentiera aktiviteternas objekt. Därför måste kommunikationens objekt, produkten, ha ett namn – ett varumärke.

2. Värdeskapandet

Marknadsföringen kommunicerar genom produkten ”själv”, i reklam och PR, genom utformning av försäljningsställen, etc. Allt detta syftar till att till att förstärka köparnas upplevelse av värde och därmed deras efterfrågan.

3. Positiv priselasticitet möjlig

En märkesprodukt kan sälja mer tack vare ett högre pris (positiv priselasticitet) som i sig kan öka värdet (value of price). Detta är i allmänhet omöjligt för märkeslösa nyttigheter.

4. Inte försäljning

Värdeskapandet i marknadsföring bygger på den kollektiva värderingen i en population, medan försäljning sker enskilt. Detta skiljer försäljning från marknadsföring på ett avgörande sätt.

5. Publik, inte marknad

Märkesproduktens fulla värde är begränsat till den publik som känner till varumärket/produkten. Med publiken som modell kan dynamiken i förhållandet mellan pris och värde analyseras.


Alltså behöver marknadsföringen en ny teori. Läs mer!

2015-09-30

Never mistake selling for marketing

Marketing, definitely, is a disparate discipline from selling. There are (at least) four implicit characteristics of marketing, rarely observed, but nevertheless of great importance in practice: 1) Branded products only (communication needs a name to refer to), 2) Price/value relation (not supply and demand) decide sales, 3) Positive price elasticity possible (value-enhancing activities can increase sales), 4) Audience, not market (full value in a limited audience only) is the primary target. Companies unaware of the difference may get into trouble with sales people in charge of their marketing department. To get the full story, read it all!   

2015-06-16

Marknadsföringen på fel spår


Redan en snabb analys visar att marknadsföring bara kan handla om märkesprodukter. Hade man insett det när begreppet lanserades i mitten av 1900-talet, så hade alla läroböcker sett annorlunda ut. Försäljning hade aldrig setts som en ingående del och den ursprungliga formen av 4 P, ”marketing mix”, hade aldrig blivit en hörnsten i undervisningen. Varumärken, ”branding”, har blivit ett alldeles särskilt koncept i stället för en integrerad del av marknadsföringen. I brist på en grundläggande teori har marknadsföringskonceptet svajat betydligt. För att råda bot på detta presenterar jag nu ett senkommet försök till teori för marknadsföringen.