2015-11-28

What's wrong with marketing?

What is wrong with marketing?

Marketing consists of a number of activities and techniques to communicate and to distribute products (goods and/or services). The marketing concept contains everything from the collection of market information and influencing of the design of the offer to advertising and, finally, sales.
Could marketing in any way embrace some general theory with the option of a more scientific approach? Are there any overlooked logics or concealed principles offering a foundation?

No real theory

An analysis, logically seen, has to start from the transaction, the encounter of the price set by the seller and the valuing by the buyer. This will be like an equation, where the priced features of the offer are balanced against the value they evoke with buyer.
The conditions for the dynamic relation between price and value offer the evident logics of the principles of marketing.
These five principles are consequently neglected in conventional definitions and structures of marketing.

1. Branded products only

The communication is a main issue in marketing to differentiate the objects of the activities. Consequently, the objects of the communications, the products, must have a name – a trademark or brand.

2. The induction of value

Marketing communicates by means of the product “itself”, advertising and PR, by the design of points of sales, etc. All of this is aimed at amplifying the buyers’ impression of value and, consequently, their demand.

3. Positive price elasticity possible

A branded product may sell in higher quantities thanks to an increased price (positive price elasticity), which in itself may increase the value (“value of price”). This is virtually impossible for non-branded items.

4. Sales is not marketing

Value induction by marketing is based on the collective valuation by a population, whereas selling is an individual affair. This makes selling conclusively differ from marketing, being far from part of it.

5. Not the market - the audience

The full value of the branded product is limited to the audience knowing the brand/product. The dynamics of the relation price/value may be analysed with the audience as model.


The conclusion is that marketing needs a theory. Read more.

Vad är det för fel på marknadsföringen?

Vad är det för fel på marknadsföringen?

Marknadsföring består av en samling aktiviteter och tekniker för att kommunicera och distribuera produkter (varor och/eller tjänster). I marknadsföringskonceptet ingår allt från insamling av marknadsdata och påverkan av utbudets utformning till reklam liksom slutligen försäljning.
Kan marknadsföringen omfattas av någon allmän teori med möjlighet till ett mer vetenskapligt synsätt? Finns där någon förbisedd logik eller dolda principer att grunda denna på?

Grunden för en teori

En analys måste, logiskt sett, utgå från transaktionen, i mötet mellan säljarens pris och köparens värdering. Detta liknar en ekvation där erbjudandets prissatta egenskaper balanseras mot köparens värdering av dessa.
Villkoren för transaktionens dynamik i förhållandet mellan pris och värde ger principerna för marknadsföringen med självklar logik.
De här fem principerna förbises i konventionella definitioner och strukturer för marknadsföring.

1. Bara märkesprodukter

I marknadsföring är kommunikationen central för att kunna differentiera aktiviteternas objekt. Därför måste kommunikationens objekt, produkten, ha ett namn – ett varumärke.

2. Värdeskapandet

Marknadsföringen kommunicerar genom produkten ”själv”, i reklam och PR, genom utformning av försäljningsställen, etc. Allt detta syftar till att till att förstärka köparnas upplevelse av värde och därmed deras efterfrågan.

3. Positiv priselasticitet möjlig

En märkesprodukt kan sälja mer tack vare ett högre pris (positiv priselasticitet) som i sig kan öka värdet (value of price). Detta är i allmänhet omöjligt för märkeslösa nyttigheter.

4. Inte försäljning

Värdeskapandet i marknadsföring bygger på den kollektiva värderingen i en population, medan försäljning sker enskilt. Detta skiljer försäljning från marknadsföring på ett avgörande sätt.

5. Publik, inte marknad

Märkesproduktens fulla värde är begränsat till den publik som känner till varumärket/produkten. Med publiken som modell kan dynamiken i förhållandet mellan pris och värde analyseras.


Alltså behöver marknadsföringen en ny teori. Läs mer!